..:: اساتید » گروه نقاشي ::..
شنبه 24 آذر 1397
  
اعضا هیات علمی گروه نقاشی

 

نام و نام خانوادگی : منصور حسامی

رشته تحصیلی : نقاشی

مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

m.hessami@alzahra.ac.ir

web :http://staff.alzahra.ac.ir/hessami  

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

گالری آثار : 

نام و نام خانوادگی : زهرا پاکزاد 
مدرك تحصیلی : دکتری 
مرتبه علمی : استاد یار 
شماره تلفن مستقیم : 88035801
شماره تلفن داخلی : 2525
  

گالری آثار :

 web : http://staff.alzahra.ac.ir/pakzad/

    رزومه فارسی : PDF

CV : PDF

نام ونام خانوادگی :دکتر پریسا شاد قزوینی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

  
web : http://staff.alzahra.ac.ir/shad/

رزومه فارسی :PDF

CV :PDF 

گالری آثار : 

 

 نام و نام خانوادگی :دکتر داریوش فرد دهکردی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 
web: http://staff.alzahra.ac.ir/fard/

CV: PDF

   رزومه فارسی : PDF 

نام و نام خانوادگی : دکتر الهه پنجه باشی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

  
web:http://staff.alzahra.ac.ir/panjehbashi/ 

  رزومه فارسی : PDF

CV : PDF

 

 


نام و نام خانوادگی : دکتر مینا محمدی وکیل

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 

               web: http://staff.alzahra.ac.ir/vakil/

رزومه  فارسی: PDF

CV :PDF 

 

 

نام و نام خانوادگی : شهزاد صالحی پور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس :  
فوق لیسانس :برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 
نام و نام خانوادگی : شهزاد صالحی پور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس :  
فوق لیسانس :برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.