..:: اساتید » گروه طراحي صنعتي ::..
شنبه 24 آذر 1397
  
اعضا هیات علمی گروه طراحی صنعتی


نام و نام خانوادگی : پروین شکری
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
لیسانس :  مکانیک
فوق لیسانس : مکانیک
دکتری : مکانیک
آدرس پست الکترونیکی :
وب سایت  :http://art-design.persianblog.ir

رزومه انگلیسی :PDF

 
نام و نام خانوادگی : بهزاد سلیمانی
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
لیسانس :  طراحی صنعتی
فوق لیسانس : طراحی صنعتی
دکتری : مطالعات عالی هنر
آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی :PDF


نام و نام خانوادگی : احمد ندایی فرد
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
لیسانس :  طراحی صنعتی
فوق لیسانس : طراحی صنعتی
دکتری : طراحی صنعتی
آدرس پست الکترونیکی :

برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
نام و نام خانوادگی : مرضیه اله دادی
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
لیسانس :  طراحی صنعتی
فوق لیسانس : طراحی صنعتی
دکتری :
آدرس پست الکترونیکی :
رزومه : PDF
 
نام و نام خانوادگی : فرزانه هنربخش
رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692749
شماره تلفن داخلی :2749
لیسانس :  طراحی صنعتی
فوق لیسانس : طراحی صنعتی
دکتری :
آدرس پست الکترونیکی :

f.honarbakhsh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی PDF    

رزومه انگلیسی PDF