..:: اساتید » گروه طراحي پارچه و لباس ::..
شنبه 24 آذر 1397
  
اعضا هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس
نام و نام خانوادگی : فریده طالبپور
رشته تحصیلی : صنایع نساجی
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استاد 
شماره تلفن مستقیم :85692514
شماره تلفن داخلی :2514
لیسانس : نساجی
فوق لیسانس : نساجی
دکتری : شیمی نساجی

آدرس پست الکترونیکی :
talebpour@alzahra.ac.ir

وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/farideh_talebpour

رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 

نام و نام خانوادگی : فریناز فربود
رشته تحصیلی : طراحی پارچه و لباس
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692515
شماره تلفن داخلی :2515
لیسانس :  طراحی پارچه و لباس
فوق لیسانس :
پژوهش هنر
دکتری : پژوهش هنر

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی : PDF


CV:PDF

 

نام و نام خانوادگی : ربابه غزالی
رشته تحصیلی : طراحی لباس  
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692515
شماره تلفن داخلی :2515
لیسانس :  طراحی لباس
فوق لیسانس :
طراحی لباس
دکتری :

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی :   PDF

 رزومه انگلیسی : PDF

نام و نام خانوادگی : عاطفه عبدالسلامی
رشته تحصیلی : طراحی پارچه ولباس
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692515
شماره تلفن داخلی :2515
لیسانس :  طراحی پارچه
فوق لیسانس : طراحی پارچه
دکتری :

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 
 
نام و نام خانوادگی : مریم مونسی سرخه
رشته تحصیلی : طراحی پارچه ولباس
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692515
شماره تلفن داخلی :2515
لیسانس :  طراحی لباس 
فوق لیسانس : پژوهش هنر
دکتری : پژوهش هنر
آدرس پست الکترونیکی :

 رزومه فارسی:PDF 

رزومه انگلیسی: PDF