..:: اساتید » گروه صنايع دستي ::..
شنبه 24 آذر 1397
  
اعضا هیات علمی گروه صنایع دستی

 

 
نام و نام خانوادگی : مهین سهرابی
رشته تحصیلی : پژوهش هنر  
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس : مرمت و حفاظت آثار تاریخی 
فوق لیسانس :مرمت و حفاظت آثار تاریخی 
دکتری : پژوهش هنر
زومه : PDF

 
 
نام و نام خانوادگی : فروزنده قاسمی 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس : صنایع دستی   
فوق لیسانس : طراحی صنعتی

رزومه : PDF

cv en:PDF

 

 


نام و نام خانوادگی : نیکو شجاع نوری
رشته تحصیلی : صنایع دستی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :8569250
9
شماره تلفن داخلی :2509
 
لیسانس : صنایع دستی
فوق لیسانس :
پژوهش هنر 


رزومه  : PDF

CV :PDF

 
نام و نام خانوادگی : مهناز محمدزاده میانجی
رشته تحصیلی : صنایع دستی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :8569250
9
شماره تلفن داخلی :2506
آدرس پست الکترونیکی : m.mohammadzadeh@alzahra.ac.ir
لیسانس : صنایع دستی
فوق لیسانس : صنایع دستی گرایش طرح و تولید

رزومه  : PDF

 CV :PDF

 

نام و نام خانوادگی : ناهید رحمانپور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :8569250
9
شماره تلفن داخلی :2509
لیسانس :  صنایع دستی
فوق لیسانس : صنایع دستی

رزومه  : PDF

CV :PDF

 

 
 
نام و نام خانوادگی : زهرا موسوی خامنه
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
لیسانس :  صنایع دستی 
فوق لیسانس : صنایع دستی
 
 
نام و نام خانوادگی : فاطمه حسن پور 
رشته تحصیلی : پژوهش هنر
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
لیسانس :  صنایع دستی 
فوق لیسانس : صنایع دستی

رزومه  : PDF

CV :PDF