..:: اساتید » گروه ارتباط تصويري ::..
شنبه 24 آذر 1397
  
اعضا هیات علمی گروه ارتباط تصویری

 

نام و نام خانوادگی : فهیمه دانشگر
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
ایمیل : daneshgar@alzahra.ac.ir

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی : عفت السادات افضل طوسی
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
  


 :PDF رزومه فارسی 

  CV: "PDF

      آثار هنری

 

نام و نام خانوادگی : محبوبه محدث مداری
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
 
 


 رزومه فارسی  PDF

CV : PDF

 

 
نام و نام خانوادگی : میترا معنوی راد
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
آدرس پست الکترونیکی :


رزومه فارسی: PDF


CV : PDF

 
نام و نام خانوادگی : مسعودی امین
رشته تحصیلی :ارتباط تصویری  
مدرك تحصیلی :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692506
شماره تلفن داخلی :2525

آدرس پست الکترونیکی :
z.masoudi@mail.com

رزومه فارسی : PDF

CV: :PDF


 
نام و نام خانوادگی : هاجر سلیمی نمین
رشته تحصیلی :ارتباط تصویری 
مدرك تحصیلی :
فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
 

آدرس پست الکترونیکی :

 رزومه  : PDF 

CV:: PDF

وب سایت :

www.hajarsalimi.ir 

نام و نام خانوادگی  :فرشته دیانت 
رشته تحصیلی : عکاسی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
 
 
رزومه فارسی PDF
CV: PDF