..:: گروه هاي آموزشي » رشته کتابت و نگارگری ::..
شنبه 24 آذر 1397
معرفی گروه کتابت و نگارگری

معرفی رشته کتابت و نگارگری


 استاد راهنمای رشته کتابت و نگارگری : خانم شهرزاد صالحی پور  تلفن داخلی :  2513 

کارشناس آموزش  دانشجویان مقطع کارشناسی : خانم زهرا یوسفی تلفن داخلی : 2508