..:: اساتید » گروه پژوهش هنر ::..
شنبه 24 آذر 1397
اعضا هیات علمی گروه پژوهش هنر

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه کاتب
رشته تحصیلی : معماری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503

آدرس پست الکترونیکی : f.kateb@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی: PDF  


  PDF:CV

 

 

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم دادور
رشته تحصیلی : باستان شناسی
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استاد تمام
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503


http://dadvar.wixsite.com/abolghasem

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه  :  PDF

 CV: PDFنام و نام خانوادگی : زهرا رهبرنیا
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503

 web: :http://staff.alzahra.ac.ir/rahbarnia/

رزومه فارسی : PDF

CV : PDF


 

نام و نام خانوادگی : اشرف موسوی لر
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی :استاد تمام
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503

آدرس پست الکترونیکی :

web : http://staff.alzahra.ac.ir/mousavilar/

رزومه فارسی : PDF


CV : PDF