..:: گروه هاي آموزشي » گروه پژوهش هنر » معرفي گروه پژوهش هنر ::..
شنبه 24 آذر 1397
گروه پژوهش هنر

 

گروه پژوهش هنر

مدیر گروه : " خانم دکتر فاطمه کاتب  " 

کارشناس آموزش دانشجویان مقطع  دکتری : خانم ملیحه قاتع عبادی - تلفن 85692508

کارشناس آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : خانم خدیجه شعرباف - تلفن 85692504

کارشناس گروه : خانم ناهید عیسی وند - تلفن 85692503